Комплекс Касарна-Општина Битола

Изградба на градинка.